1992

U/E Datum Verfahrensbeteiligte Beschw.-Nr. amtl. Sammlung Fundstelle deutsch
U (K)
16.12.1992 Geouffre de la Pradelle ./. F 87/1991/339/412 Ser. A no. 253-B ÖJZ 1993, 358
U (K) 16.12.1992 Edwards ./. GB 79/1991/331/404 Ser. A no. 247-B ÖJZ 1993, 391
U (K) 16.12.1992 Sainte-Marie ./. F 78/1991/330/403 Ser. A no. 253-A ÖJZ 1993, 461
U (K) 16.12.1992 Niemietz ./. D 72/1991/324/396 Ser. A no. 251-B EuGRZ 1993, 65;
JBl 1993, 451;
NJW 1993, 718;
NStE Nr. 2 zu Art. 8 MRK;
ÖJZ 1993, 389
U (K) 16.12.1992 Hadjianastassiou ./. GR 69/1991/321/393 Ser. A no. 252 EuGRZ 1993, 70;
NJW 1993, 1697;
ÖJZ 1993, 396
U (K) 16.12.1992 Hennings ./. D 68/1991/320/392 Ser. A no. 251-A EuGRZ 1993, 68;
NJW 1993, 717;
NStE Nr. 33 zu Art. 6 MRK;
ÖJZ 1993, 388
U (K) 27.11.1992 Olsson ./. S (no. 2) 74/1991/326/398 Ser. A no. 250 ÖJZ 1993, 353
U (K) 26.11.1992 Francesco Lombardo ./. I 76/1991/328/401 Ser. A no. 249-B ÖJZ 1993, 317
U (K) 26.11.1992 Brincat ./. I 73/1991/325/397 Ser. A no. 249-A EuGRZ 1993, 389;
ÖJZ 1993, 318
U (Pl) 29.10.1992 Open Door und Dublin Well Woman ./. IRL 64/1991/316/387-388 Ser. A no. 246-A EuGRZ 1992, 484;
NJW 1993, 773;
ÖJZ 1993, 280
U (K) 12.10.1992 T. ./. I 80/1991/332/405 Ser. A no. 245-C EuGRZ 1992, 541;
ÖJZ 1993, 213
U (K) 25.09.1992 Pham Hoang ./. F 66/1991/318/390 Ser. A no. 243 EuGRZ 1992, 472;
ÖJZ 1993, 180
U (K) 25.09.1992 Croissant ./. D 62/1991/314/385 Ser. A no. 237-B EuGRZ 1992, 542;
ÖJZ 1993, 211
U (K) 24.09.1992 Kolompar ./. B 49/1991/301/372 Ser. A no. 235-C EuGRZ 1993, 118;
ÖJZ 1993, 177
U (K) 24.09.1992 Herczegfalvy ./. A 48/1991/300/371 Ser. A no. 244 EuGRZ 1992, 535;
ÖJZ 1993, 96
U (K) 28.08.1992 Schwabe ./. A 46/1991/298/369 Ser. A no. 242-B MR 1992, 235;
ÖJZ 1993, 67
U (K) 28.08.1992 Artner ./. A 39/1991/291/362 Ser. A no. 242-A EuGRZ 1992, 476;
ÖJZ 1992, 846
U (K) 27.08.1992 Vijayanathan und Pusparajah ./. F 75/1991/327/399-400 Ser. A no. 241-B ÖJZ 1993, 101
U (K) 27.08.1992 Tomasi ./. F 27/1991/279/350 Ser. A no. 241-A EuGRZ 1994, 101;
ÖJZ 1993, 137
U (K) 25.06.1992 Thorgeir Thorgeirson ./. IS 47/1991/299/370 Ser. A no. 239 ÖJZ 1992, 810
U (K) 15.06.1992 Lüdi ./. CH 17/1991/269/340 Ser. A no. 238 EuGRZ 1992, 300;
NJW 1992, 3088;
NStE Nr. 32 zu Art. 6 MRK;
ÖJZ 1992, 843;
Pra 82 (1993) Nr.22;
StV 1992, 499
(K) 12.05.1992 Megyeri ./. D 63/1991/315/386 Ser. A no. 237-A AnwBl 1993, 136;
EuGRZ 1992, 347;
NdsRpfl 1992, 291;
NJW 1992, 2945;
NStZ 1993, 148;
ÖJZ 1992, 808;
R&P 1993, 30;
StV 1993, 88
(K) 23.04.1992 Castells ./. E 2/1991/254/325 Ser. A no. 236 ÖJZ 1992, 803
U (K) 22.04.1992 Vidal ./. B 14/1991/266/337 Ser. A no. 235-B EuGRZ 1992, 440;
ÖJZ 1992, 801
U (K) 31.03.1992 X. ./. F 81/1991/333/406 Ser. A no. 234-C ÖJZ 1992, 772
U (K) 27.03.1992 Farmakopoulos ./. B 1/1991/253/324 Ser. A no. 235-A EuGRZ 1993, 121
U (K) 26.03.1992 Editions Périscope ./. F 58/1990/249/380 Ser. A no. 234-B ÖJZ 1992, 771
U (K) 26.03.1992 Beldjoudi ./. F 55/1990/246/317 Ser. A no. 234-A EuGRZ 1993, 556;
EZAR 935 Nr.4;
InfAuslR 1994, 86;
ÖJZ 1992, 773
U (Pl) 25.03.1992 B. ./. F 57/1990/248/319 Ser. A no. 232-C ÖJZ 1992, 625
U (K) 25.03.1992 Campbell ./. GB 52/1990/243/314 Ser. A no. 233 ÖJZ 1992, 595
U (K) 27.02.1992 Birou ./. F 70/1991/322/394 Ser. A no. 232-B EuGRZ 1993, 390
U (K) 27.02.1992 Ridi ./. I 4/1991/256/327 Ser. A no. 229-B ÖJZ 1992, 518
U (K) 25.02.1992 Margareta und Roger Andersson ./. S 61/1990/252/323 Ser. A no. 226-A ÖJZ 1992, 552
U (K) 25.02.1992 Pfeifer und Plankl ./. A 54/1990/245/316 Ser. A no. 227 EuGRZ 1992, 99;
NJW 1992, 1873;
NStE Nr. 1 zu Art. 8 MRK;
ÖJZ 1992, 455